വിഷയം: ‍ സ്വത്ത് അവകാശം

മാതാപിതാക്കള് ജീവിച്ചിരികേ അവരുടെ സ്വത്തിൽ മക്കള്ക് അനന്തര അവകാശമുണ്ടോ? ഇസ്ലലാമിൽ മരണ ശേഷമല്ലേ ഒള്ളൂ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദു

Oct 12, 2022

CODE :Par11541

ഇതിനുള്ള ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter