എല്ലാ അമലുകളും നിയ്യത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ ശരിയാവുന്നത്, എന്നാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനു നിയ്യതില്ലെങ്കിലും ശരിയാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ?.

ചോദ്യകർത്താവ്

അലി അബൂബക്ര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ അമലുകളും നിയ്യത് കൊണ്ടാണ് സ്വീകാര്യമാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍, സ്വലാത് നിയത് ഇല്ലാതെയോ ഒട്ടും മനസ്സാന്നിധ്യമില്ലാതെയോ ചൊല്ലിയാല്‍പോലും ശരിയാവുന്നതും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ആണെന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം. ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വായിക്കാം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter