എന്തുകൊണ്ടാണ് തൌബ സൂറത്തിൽ ബിസ്മി ഓതൽ സുന്നതില്ലാത്തത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

നൂറാ അഹ്മദ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.
സൂറതുതൌബയില്‍ എന്ത് കൊണ്ട് ബിസ്മി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് പ്രസ്തുത സൂറതിലെ പ്രമേയങ്ങള്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ സൂചകമായ ബിസ്മില്ലാഹ് എന്നതിനോട് അനുയോജ്യമല്ല എന്നതിനാലാണ്.
എന്നാല്‍, തൗബ സൂറത്, തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അൻഫാൽ സൂറതിന്‍റെ ബാക്കിയാണെന്നും അത് കൊണ്ടാണ് ബിസ്മി വേണ്ടാത്തത് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ചില പണ്ഡിതരുണ്ട്. ഇത് മുമ്പ് നാം വിശദമാക്കിയത് ഇവിടെ വായിക്കാം.
ഖുര്‍ആന്‍ കൂടുതലായി പാരായണം ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter