സ്വന്തമായിട്ട‌് ഹിഫ്ളിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഇപ്പോള്‍ 3മത്തെ ജുസ്അ് ആണ്. ഫിഫ്ള് പഠിക്കാന്‍ ഒരു ശെെഖ് വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടോ?അതിന് ഒരു തുടര്‍ച്ച വാങ്ങിക്കണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ആമിന

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഹിഫ്ള് പഠിക്കാന്‍ ഒരു ശൈഖ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. സ്വന്തമായും ഹിഫ്ള് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കൃത്യവും നിയമാനുസൃതവുമായ പാരായണത്തോട് കൂടെ ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ ന്ലലത്. അത്തരം ഖിറാഅത് പഠിക്കാന്‍ ഒരു ശൈഖ് നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല അത്തരം കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തോട് കൂടെയുള്ള ഖിറാഅത് അത് പഠിച്ചവരില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കല്‍ അത്യാവശ്യവുമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter