വിഷയം: ‍ സമുദ്ര ശാസ്ത്രവും ഖുറാനും

സമുദ്ര ശാസ്ത്രവും ഖുറാനും

ചോദ്യകർത്താവ്

Suhail

Sep 4, 2022

CODE :Qur11344

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

സമുദ്ര ശാസ്ത്രവും ഖുർആനും ഇന്ന് വിഷയം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് .

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter