വിഷയം: ‍ ജന്ഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി

ജന്ഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി

ചോദ്യകർത്താവ്

Shahana

Aug 19, 2022

CODE :Abo11308

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

ജന്ഡൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter