വിഷയം: ‍ തലാഖ്

വാസ്വാസ് ഉള്ളവൻ ഥലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ഥലാഖ് ശരിയാകുമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Yasir

Apr 2, 2024

CODE :Dai13486

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

മുകല്ലഫായ വ്യക്തി ഥലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ഥലാഖ് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നിയമം. പൊതുവെ, വസ്വാസ് കൊണ്ടൊന്നും  തക്ലീഫ് നഷ്ടപ്പെടാറില്ല. വസ്വാസ് (OCD) അതൊരു മാനസിക രോഗമാണ്. അത് മാറ്റി എടുക്കാനുളള മാർഗത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter