വിഷയം: ‍ മുടിക്ക് കളർ നൽകൽ

മുടികൾക്ക് നല്കാൻ ഇപ്പോൾ കളറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണല്ലോ ?(ഹലാൽ എന്ന പേരിലും ) അത് ഉപയോഗിക്കാമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Saleem km

Nov 5, 2022

CODE :Fat11672

മുടിക്ക് കളർ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter