വിഷയം: ‍ തിലാവതിന്റെ സുജൂദ്

ഓതിന്റെ സുജൂദിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് മൂലം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Abdul jabbar

Nov 6, 2022

CODE :Qur11678

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാതും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ.

തിലാവതിന്റെ സുജൂദിൽ,  ഓർമക്കുറവ് മൂലം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂജൂദ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. യഥാർഥ രൂപത്തിൽ, സുജൂദുത്തിലാവക്ക് ഒരു സുജൂദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ, മനപ്പൂൽവം  ഓതിന്റെ സുജൂദിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരവും തന്നിമിത്തം സുജൂദ് അസാധുവാകുന്നതുമാണ്. ഒാതിന്റെ സുജൂദിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter