അജ്ഞതയുടെ കുപ്പായം അഴിച്ചുവെക്കൂ...

അഭിനവ സൂഫിയുടെ ഒരു പുതിയ ശിഷ്യൻ മൗലായെ കാണാനെത്തി.

ആരംഭശൂരത്വം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട്, വളരെ ആധികാരികതയോടെ അദ്ദേഹം മൗലായോട് സംസാരിച്ചു:

" എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും 
എല്ലാ അറിവുകളും കൈയൊഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
മാത്രമേ ഒരാൾ 
ശരിയായ ആത്മീയത അറിയുന്നുള്ളൂ."

അഹന്ത സ്ഫുരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അദ്ദേഹം തുടർന്നു ചോദിച്ചു:

" ശരിയല്ലേ മൗലാ ?"

" ശരി, പക്ഷേ ഒരു സംശയം ?"
മൗലാ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു:

" താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ 'അറിവ്' ആരാണ് താങ്കളെ പഠിപ്പിച്ചത്?"

"എന്റെ ഗുരുവിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ച, ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ."

" ശരി. "
മൗലാ പറഞ്ഞു:

" നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആത്മീയതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് 
സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ. കാരണം, ആ
ശിഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ച 
അറിവുമായാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. 
ആ അറിവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു വരൂ. 
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയത സംസാരിക്കാം. "

മൗലായുടെ സ്ഥൈര്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട ആ ശിഷ്യൻ നിശ്ശബ്ദനായി 
എണീറ്റുപോയി.

 

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter