അലിഗഡ് യൂനിവേഴ്‌സിنി എം.ഫിآ/ പി.എച്ച്.ഡി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
amu hidayaഅലിഗഡ് മുةിം യൂനിവേഴ്‌സിنി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത സہവകലാശാലകളിآ നിന്ന് 55% മാہ،ോടെ മാസ്‌نേഴ്‌സ് ബിരുദം പൂہത്തിയാ،ിയവہ،് അപേക്ഷി،ാം. വിവിധ കോഴ്‌സുകളും സീنുകളുടെ എണ്ണവും ചുവടെ: ഫൈന്‍ ആہട്‌സ് 6 ഇംഗ്ലീഷ് 24 ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകؤ 10 പേہഷ്യന്‍ 6 സംസ്‌കൃതം 11 അറബിക് 8 ഉہദു 7 ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും 500 രൂപ ഡി.ഡിയും അവസാന തി؟തി،കം ലഭിച്ചിരി،ണം. അവസാന തി؟തി: 2013 ഒخോബہ 25 വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി. വിശദ വിവരങ്ങؤ،്: http://www.amucontrollerexams.com/admissions_phd.html

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter