അഹ്‍മദ് ബ്നു ഹൻബലി(റ)നെ അല്ലാഹു അപമാനിച്ചില്ല

(സൂഫീ കഥ – 45)

ബഗ്ദാദിൽ മുഅ്തസിലതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഇമാം അഹ്‍മദ് ബ്ന് ഹൻബലി(റ)നെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കണമെന്നായി അവർക്ക്. അതിന് വഴങ്ങാത്ത ഇമാമിനെ അവർ ബന്ധിയാക്കി ജയിലിലടച്ചു. ഇമാമിനു പ്രായമായിരുന്നു. ഇമാം അവശനുമായിരുന്നു. അവർ ഇമാമിന്‍റെ കൈകൾ അവിടെയുള്ള ദണ്ഢിൽ ബന്ധിച്ചു. ചാട്ട കൊണ്ട് ആയിരം അടിച്ചു. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. പക്ഷേ, ഇമാമൊരിക്കലും അത് പറഞ്ഞില്ല.

ഈ ശിക്ഷാമുറകൾക്കിടയിൽ ഇമാമിന്‍റെ തുണിയുടെ കെട്ടഴിഞ്ഞുപോയി. അവരുടെ രണ്ടു കൈകളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു താനും. അപ്പോൾ വേറെ രണ്ടു കൈകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവ തുണി വീഴാതെ അരയിൽ കെട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അടിയും മറ്റു ശിക്ഷകളും നിർത്തിവെച്ചു.

ഈ സമയത്ത് ഏറ്റ മുറിവുകളായിരുന്നു അവരുടെ മരണ ഹേതു.

കശ്ഫ് - 329

Related Posts

Leave A Comment

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter