മുത്ത് നബി
പൂമൊട്ട് വിരിയുമ്പോള്‍ വീശുന്ന നറുമണം മീതെ! സൂര്യനില്‍ നിന്ന് പാറ്റുന്ന രശ്മി മീതെ! പതിനാലാം രാവില്‍ തിളങ്ങുന്ന ചദ്ധ്രിക മീതെ! സല്‍വീഥിയിലേക്ക് തെളിക്കുന്നവരില്‍ മികച്ചവരില്‍ മീതെ! ഗ്രന്ധമാല്‍ അല്‍ഭുത സമ്മാനം വിരിയിച്ചവരില്‍ മീതെ! സ്നേഹമാല്‍ ജഗം അടക്കിയവരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരില്‍ മീതെ! സുക്യതം വിടരുമ്പോള്‍ കുളിരണിയുന്നവരില്‍ മീതെ! നയനാഭിരാമമായ സൌന്ദര്യമില്‍ മീതെ! ത്യാഗമിന്‍ രുചി നുകര്‍ന്നവരില്‍ മീതെ! സ്മരണകളില്‍ മീതെ! അപദാനങ്ങളില്‍ മീതെ! അതെ! മുത്തുനബി മീതെ!

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter