എന്തിനീ കരിമ്പുടം

(സൂഫീ കഥ - 13)

വലിയ അറിവാളനാണെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു ദർവീശിനോട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: “നിങ്ങളെന്തിനാണീ ഇരുണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്നത്?”

ദർവീശ് മറുപടി പറഞ്ഞു:

“നബി (സ) ഇവിടെ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിവെച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് - ദാരിദ്ര്യം (ഫഖ്ർ), വിജ്ഞാനം പിന്നെ വാളും.

രാജാക്കന്മാർ വാള് കൈക്കലാക്കി. അവരത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല.

പണ്ഡിതന്മാർ വിജ്ഞാനം തെരെഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ, അവർ അത് ആർജ്ജിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

ദർവീശുകളാകട്ടെ ദാരിദ്ര്യം സ്വന്തമാക്കി. പക്ഷേ, അവരതിനെ ഭൌതിക നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഇതെല്ലാമായപ്പോൾ, ഈ ദുരന്തമുഖത്ത് ഞാൻ ദുഃഖത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ ഇരുണ്ട വസ്ത്രം എടുത്തണിഞ്ഞു.”

(Kashf - 250)

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter