ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, 80:20 അനുപാതം;

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter