പെണ്ണാണോ ആണാണോ

വലിയ മാന്യനാണെന്ന് അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ നൈസാബൂരിൽ നിന്ന നസായിലേക്ക് യാത്ര പോയി. നസായിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. കൂടെ കുറച്ചാളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

 ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. നൈസാബൂർകാരൻ കൈ പിൻവിലിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ആണുങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകാൻ പെണ്ണ് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്.”

Also Read:ലാഭം നേടുന്നത് മാന്യതയല്ല


ആ കുട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു: “വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുന്നത് ആണാണോ അതോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഇത് വരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.”

 (രിസാല 264)

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter